Regulamin

Regulamin przewozu osób i rzeczy firmy Jogibus Tomek

§1

• Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie zarówno do pracowników firmy Jogibus Tomek klientów tej firmy, jak również do podmiotów gospodarczych, pozostających z firmą Jogibus w relacjach biznesowych.

§2

• Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.

§3

• Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec pozostałych pasażerów.

§4

• Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.

§5

• Pasażer zobowiązany jest do:
– posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy.
– oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie.
– stosowania się do zaleceń kierowcy.
– okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli.
– podania dokładnego adresu docelowego.
– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
– przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.

§6
• W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

§7
• Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.

§8
• Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

§9 • Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.

§10
• Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

§11
• Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

§12
• Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

§13
• W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.); – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

Scroll Up